1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Công an trả lời vướng mắc của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực cơ quan công an

Tuesday, 16 June 2015 06:32

Written by Admin

PDF Print E-mail

Câu hỏi 1:


Hỏi: Hướng dẫn thủ tục cấp visa cho doanh nghiệp (cơ quan cấp, thời hạn, hồ sơ,…)
Trả lời: Theo quy định tại Điều 16 Luật số 47/2014/QH13 ngày 16/06/2014 thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh:
- Người nước ngoài không thuộc diện quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 8 của luật này phải thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh làm thủ tục tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh ( QLXNC). Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài trực tiếp gửi văn bản đề nghị cấp thị thực tại cơ quan QLXNC.
- Trước khi làm thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, tổ chức khác có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hóa và tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam phải gửi văn bản thông báo cho Cơ quan QLXNC kèm theo hồ sơ, bao gồm:
+ Bản sao có chứng thực giấy phép hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thành lập tổ chức;
+ Văn bản giới thiệu con dấu, chữ ký của người có thẩm quyền của tổ chức.
Việc thông báo chỉ thực hiện một lần, khi có sự thay đổi nội dung trong hồ sơ phải thông báo bổ sung.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cấp thị thực, cơ quan QLXNC xem xét, giải quyết, trả lời cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài.
- Sau khi nhận được văn bản trả lời của cơ quan QLXNC, cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài vào Việt Nam thông báo cho người nước ngoài làm thủ tục nhận thị thực tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài.
- Trường hợp đề nghị cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế, cơ quan QLXNC xem xét, giải quyết trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 18 của Luật này. Trong thời hạn 12 giờ làm việc kề từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với các trường hợp quy định tại điểm d, e khoản 1 Điều 18 của Luật này.
- Cơ quan, tồ chức, cá nhân đề nghị cấp thị thực cho người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài phải thanh toán với với cơ quan QLXNC khoản cước phí để thực hiện việc thông báo cấp thị thực.
Theo quy định tại Điều 19 Luật số 47/2014/HQ13 ngày 16/06/2014, cấp thị thực tại cơ quan QLXNC, cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại Giao:
- Người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam có nhu cầu cấp thị thực mới phải đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh để làm thủ tục tại co8 quan QLXNC hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại Giao.
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh theo quy định nêu trên trực tiếp gửi văn bản đề nghị cấp thị thực kèm theo hộ chiếu hoắc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế của người nước ngoài tại cơ quan QLXNC hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan QLXNC hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao xem xét cấp thị thực.