KHAI THÁC CẢNG

Trong lĩnh vực khai thác cảng, KCTC đang phụ trách chính khai thác cảng Posco của tập đoàn Posco bao gồm các công việc:

  1. Quản lý tàu và tàu thuyền: Theo dõi và quản lý lịch trình và hoạt động của tàu và tàu thuyền trong cảng. Điều này bao gồm cả việc xếp lịch đến và ra cảng, dẫn đường cho tàu vào cảng, và theo dõi thời gian cập cảng.
  2. Xếp dự trữ hàng hóa: Tổ chức việc xếp dự trữ và sắp xếp hàng hóa trên các tàu, container, và kho bãi tại cảng. Điều này đòi hỏi kiểm soát chặt chẽ về lưu lượng hàng hóa và quản lý kho lưu trữ.
  3. Vận hành cơ sở hạ tầng: Duy trì và quản lý cơ sở hạ tầng cảng, bao gồm cầu cảng, giàn cẩu, và cầu trục. Đảm bảo rằng các thiết bị này hoạt động hiệu quả và an toàn.
  4. Thủ tục hải quan và kiểm tra an ninh: Hỗ trợ quá trình kiểm tra hải quan và an ninh cho hàng hóa và tàu thuyền, đảm bảo rằng tất cả các quy định và quy tắc được tuân thủ.
  5. Dịch vụ tài chính và hành khách: Cung cấp dịch vụ cho hành khách và tàu thuyền, bao gồm việc thu phí, cung cấp thông tin, và quản lý các tiện ích cảng như nhà ga hành khách và khu vực lưu trú.
  6. Quản lý môi trường: Đảm bảo rằng hoạt động cảng tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, xử lý chất thải, và giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường biển và đất liền.
  7. Quản lý tài chính và hợp đồng: Quản lý nguồn lực tài chính, ký kết hợp đồng vận tải, và theo dõi các khoản thu chi liên quan đến hoạt động cảng.
  8. Bảo trì và sửa chữa: Thực hiện công việc bảo trì định kỳ và sửa chữa cơ sở hạ tầng cảng để đảm bảo tính an toàn và hiệu quả.