1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Sở Lao Động, Thương Binh và Xã Hội tỉnh Đồng Nai trả lời vướng mắc của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực của Sở Lao Động, Thương Binh và Xã Hội

Tuesday, 16 June 2015 06:36

Written by Admin

PDF Print E-mail

Câu hỏi 1:


Hỏi: Hướng dẫn về chính sách tiền lương làm thêm giờ cho doanh nghiệp (các trường hợp phải trả lương làm thêm giờ, mức trả,…).
Trả lời: Theo Điều 25 Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau:


“1. Người lao động được trả lương làm thêm giờ theo Khoản 1 Điều 97 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:
a) Người lao động hưởng lương theo thời gian được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động;
b) Người lao động hưởng lương theo sản phẩm được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc theo định mức lao động theo thỏa thuận với người sử dụng lao động.
2. Tiền lương làm thêm giờ theo Khoản 1 Điều này được tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:
a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động hưởng lương theo ngày.
3. Người lao động làm việc vào ban đêm theo Khoản 2 Điều 97 của Bộ luật Lao động, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.
4. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm theo Khoản 3 Điều 97 của Bộ luật Lao động thì ngoài việc trả lương tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày lễ, tết.
5. Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần tại Điều 110 của Bộ luật Lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. NLĐ làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần tại Khoản 3 Điều 115 của Bộ luật Lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần.
6. Tiền lương trả cho người lao động khi làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm tại các Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này được tính tương ứng với hình thức trả lương tại Điều 22 Nghị định này.”


Như vậy, theo qui định nêu trên thì tiền lương trả cho người lao động khi làm thêm giờ được tính như sau:
- Tiền lương làm thêm giờ vào ngày thường ít nhất bằng: Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x 150% x Số giờ làm thêm.
- Tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần ít nhất bằng: Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x 200% x Số giờ làm thêm.
- Tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương ít nhất bằng: Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x 300% x Số giờ làm thêm.
- Trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ban đêm (Giả sử đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm ngày bình thường của người lao động là A) thì tiền lương được trả ít nhất bằng:
+ Vào ngày bình thường ít nhất  bằng: 150%A + 30%A + 20% x (100%A)
+ Vào ngày nghỉ hàng tuần ít nhất bằng: 200%A + 30%A + 20% x (200%A)
+ Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương ít nhất bằng: 300%A + 30%A + 20% x (300%A)
- Đối với lao động hưởng lương ngày thì ngoài tiền lương được hưởng như đã nêu ở trên, người lao động còn được trả tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo qui định của Bộ luật Lao động.